Thay đổi mật khẩu cá nhân của Hệ thống quản lý điều hành và quản lý công văn

 

Kính gủi: -  Ban Giám hiệu;

                                                                            -  Phòng, Khoa, Trung tâm và Tổ bộ môn.

Hiện tại cán bộ, viên chức Nhà trường được cung cấp tài khoản, mật khẩu cá nhân để sử dụng Hệ thống quản lý điều hành và quản lý công văn. Để đảm an toàn cho Hệ thống, mật khẩu cá nhân phải thay đổi thường kỳ: 06 tháng 1 lần (thời gian tính từ khi bắt đầu từ sử dụng). Vì vậy, phòng TT&TV kính đề nghị cán bộ, viên chức thay đổi mật khẩu để tránh lỗi khi đăng nhập Hệ thống nêu trên.

Trân trọng!
                                                                                                                                             Phòng Thông tin và Thư viện

Số lượt xem bài viết: 918, Ngày cập nhật cuối cùng: 19/04/2017

Video